ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK   ( ÁSZF )

PDF-ben való letöltéshez kattintson ide!

Az Eger Travel Utazászervező Kft által szervezett utakhoz  

amely létrejött egyrészről az Eger Travel Utazásszervező KFT. (továbbiakban Eger Travel) székhely: 3300 Eger, Váci M. u. 68.    telephely: 3300 Eger, Széchenyi u. 26. Tel: 00 36 36/515-206, Fax: 00 36 36/515-207, email: info@egertravel.eu ; Adószám 14837388-2-10, Cg. Sz.: 10-09-0209719, Bejegyzés száma: U-001070 mint utazási vállalkozó,(továbbiakban Eger Travel) másrészről a megrendelő, (továbbiakban utas ) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Az EGER TRAVEL által szervezett utazásokra a Ptk. 289-401 paragrafusa, 415-416 szakasza, az utazási szerződésekről szóló 281/2008 ( XI.28) Korm. rendeletekben foglaltak az irányadók.

1.Az utazási szerződés  az Eger Travel és az Utas között létrejön, amennyiben az utas a szolgáltatást megrendelte, az előleget, vagy a részvételi díjat befizette, az Eger Travel a jelentkezést elfogadta, nyilvántartásba vette és a felek az Utazási Szerződést aláírták. Utas(ok) a részvételi díj 40 %-ának megfelelő összegű előleget ezen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet(nek). A teljes részvételi díj hátralékot az utazás megkezdése előtt 30 nappal ki kell egyenlíteni. Az utas tudomásul veszi, hogy az Eger Travel nem köteles az utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni. Abban az esetben, ha az utas a fizetési feltételeknek-írásban történő fizetési felszólítás ellenére –nem tesz eleget, tudomásul veszi, hogy az Egert Travel a megkötött utazási szerződést megszűntnek tekinti, és a befizetett összegből költségeit érvényesíti a szerződés 11. pontja alapján.

2. A szolgáltatás ára,  illetve belföldi utak esetén  részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, illetve szervezési költségét és annak ÁFA- ját foglalja magában. Az utasbiztosítás értéke a díjban nem szerepel. Az Eger Travel és az utas között utazásképtelenség esetére szóló biztosítás köthető, amely a teljes részvételi díj 1,5 %- a. Ez a biztosítási módozat az előleg megfizetésével egyidejűleg köthető. Nem alkalmazható viszont az út indulását megelőző 36 napon belül történő jelentkezés esetén.

3. A betegség,-baleset,-és poggyászbiztosítást a részvételi díjak nem tartalmazzák, de lehetőség van az Eger Travel irodában több biztosító társaság biztosításából választani. A biztosítások megkötése önállóan történik. Amennyiben az utas nem köt biztosítást, akkor betegségéből, balesetéből eredő összes felelősség és költség őt terheli.

4. A szolgáltatás esedékessége előtt 30 napon belül történő megrendelés esetén a teljes részvételi díj fizetendő.

5. A részvételi díjban nem szereplő egyéb összeget indulás előtt az irodánknál, illetve a célországban, a helyszínen kell kifizetni (fakultatív programok, apartmanoknál kaució stb.).

6. Bel- vagy külföldi szállítási költségek, ideértve az üzemanyagköltségek, a valutaárfolyamok megváltozása, valamint az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (reptéri illeték, üdülőhelyi díj) változása miatt az Eger Travel a részvételi díjat –legkésőbb, az utazás megkezdése előtt 20 nappal- felemelheti. Ha részvételi díj emelése a    8 %-ot meghaladja, az utas az erről kapott értesítéstől számított 8 napon belül elállhat a szerződéstől és a befizetett összeg részére teljes egészében visszajár, vagy az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az utazási vállalkozónak lehetősége van.

7. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat (útlevél, vám, deviza, stb.) betartani. Ezek elmulasztásából illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.

8. Az Eger Travel az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől akkor, ha az Eger Travel által nem befolyásolható, el nem hárítható - az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető olyan külső körülmény adódik – amelyet a szerződéskötés idején nem láthatott előre, ill. csoportos utazások esetében a jelentkezők száma nem éri el az utazás indításához szükséges minimum létszámot.

9. Az utazás megkezdése előtt legkorábban egy héttel Eger Travel vouchert ill. részvételi jegyet állít ki, mely tartalmazza az igénybevételhez szükséges információkat.

10. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas köteles erről az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményezett egyetemlegesen felel

11. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat,de ha az utazás megkezdése előtt 60 napon belüli lemondás, illetve hatósági elutasítás miatt nem vesz részt az utazáson, az alábbi összegű költségátalányt kell megfizetnie: 60-36 nap közötti lemondás esetén a teljes részvételi díj 10%-át, 35-21 nap közötti lemondás esetén a teljes részvételi díj 50%-át, 20-11 napon belül a részvételi díj 75%, 10 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 100%-át. Orvosilag igazolt betegség miatt történő 60 napon belüli lemondás esetében is a fenti költségátalányt kell megfizetni, kivéve az utazásképtelenség esetére szóló érvényes biztosítással rendelkezők részvételi díját, amely megléte esetén a befizetett részvételi díjnak, ill. díjelőlegnek az önrésszel csökkentett része kerül a biztosító által visszafizetésre. Menetrend szerinti járatokkal történő utazásnál, a kötbérmentes határidőn belüli lemondás esetén a felmerülő közlekedési költségek az utast terhelik Repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már megrendelésre/kiállításra kerültek, és annak összegét a légitársaság nem adja vissza, ennek visszatérítését az utas sem követelheti az utazási irodától. Amennyiben az utas a megrendelt szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból (pl. érvénytelen, lejárt, vagy az utazás kezdetéig el nem készült útlevél, vagy vízum) nem veszi igénybe, az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ha az utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek. Ebben az esetben az Eger Travel a visszamondott helyeket újból értékesítheti.

12. Az Eger Travel a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha azokat a közreműködő -partner iroda- útján teljesíti. Az Eger Travel a szerződésszegéssel járó kárt köteles megtéríteni, kivéve ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az Eger Travel, sem az általa igénybe vett közreműködő partner magatartására nem vezethető vissza. Amennyiben az utazást vis major, háborús konfliktus, terrorcselekmény, járvány, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti csapások, befolyásolják, az Eger Travel fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát. 

13.  A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányábn a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

14. Az Eger Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült ok miatt nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást. 

15. Az Eger Travel fenntartja a jogát a szálloda, szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.

16. Az ajánlatban, katalógusban,  web oldalon feltüntetett szállodák kategóriái az illető ország előírásainak felelnek meg és a magyar szabványtól eltérőek is lehetnek.

17. Az Eger Travel utazás előtt megmaradt helyeit üzletpolitikai okokból esetenként kedvezményes áron értékesíti (last minute akció). Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak visszatérítés nem jár. Az utazási feltételek az akciós ajánlatokra is érvényesek. 

18.Az utazási szerződést, a katalógusban/ web oldalon lévő hasznos információkat az utas jelentkezéskor elolvassa, és tudomásul vételét aláírásával igazolja. Amennyiben egy utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződést köt.

19. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Eger Travel felelősséget nem vállal.  Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

20. Az Eger Travel a 213/1996 ( XII.23.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségét teljesítve az  Európai Utazási Biztosító  Zrt.  kötött szerződést ( Címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel. 06 1 4523580  ) kötvény. sz. : 29639-KE-01/2018 

21. Az Eger Travel által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket a felek igyekeznek békés úton  rendezni. A fogyasztóvédelmi  szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)
Felügyeleti szerv: BFKH
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

22. Jelen Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. Melléklet, mely tartalmazza az utas által megrendelt szolgáltatásokat és azok díjait.

 

 

 
NYILATKOZATAlulírott...........................................................................................

Lakcím............................................................................................

Adószám: (csak cégnévre szóló számla esetén)...................................................................................................

Az Áfa törvény 206. § (1 ) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy  szerződésben szereplő
szolgáltatást:

[] a szolgáltatást magánszemélyként, nem adóalanyként, nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe

[] a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe

[]a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként)
veszem igénybe. ( cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást + 27% ÁFA terheli)

(bejelölés szükséges)


Út megnevezése:

...............................................................................


Időpontja:

...............................................................................


Főutas + létszám:

...............................................................................