ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK   ( ÁSZF ) 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Eger Travel Utazászervező Kft által szervezett utakhoz
amely létrejött egyrészről az Eger Travel Utazásszervező KFT. (továbbiakban Eger Travel) székhely: 3300
Eger, Váci M. u. 68. telephely: 3300 Eger, Széchenyi u. 26. Tel: 00 36 36/515-206, Fax: 00 36 36/515-207,
email: info@egertravel.eu ; Adószám 14837388-2-10, Cg. Sz.: 10-09-0209719, Bejegyzés száma: U-
001070 mint utazási vállalkozó,(továbbiakban Eger Travel) másrészről a megrendelő, (továbbiakban utas )
között a mai napon az alábbi feltételekkel. Az EGER TRAVEL által szervezett utazásokra a Ptk. 289-401
paragrafusa, 415-416 szakasza, az utazási szerződésekről szóló 281/2008 ( XI.28) Korm. rendeletekben
foglaltak az irányadók.
1.Az utazási szerződés az Eger Travel és az Utas között létrejön, amennyiben az utas a szolgáltatást
megrendelte, az előleget, vagy a részvételi díjat befizette, az Eger Travel a jelentkezést elfogadta,
nyilvántartásba vette és a felek az Utazási Szerződést aláírták. Utas(ok) a részvételi díj 40 %-ának megfelelő
összegű előleget ezen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet(nek). A teljes részvételi díj hátralékot az
utazás megkezdése előtt 30 nappal ki kell egyenlíteni. Az utas tudomásul veszi, hogy az Eger Travel nem
köteles az utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni. Abban az esetben, ha az utas a fizetési
feltételeknek-írásban történő fizetési felszólítás ellenére –nem tesz eleget, tudomásul veszi, hogy az Egert
Travel a megkötött utazási szerződést megszűntnek tekinti, és a befizetett összegből költségeit érvényesíti a
szerződés 11. pontja alapján.
2. A szolgáltatás ára, illetve belföldi utak esetén részvételi díj az utazás meghirdetett programjában
szereplő szolgáltatások árát, illetve szervezési költségét és annak ÁFA- ját foglalja magában. Az
utasbiztosítás értéke a díjban nem szerepel. Az Eger Travel és az utas között utazásképtelenség esetére
szóló biztosítás köthető, amely a teljes részvételi díj 1,5 %- a. Ez a biztosítási módozat az előleg
megfizetésével egyidejűleg köthető. Nem alkalmazható viszont az út indulását megelőző 36 napon belül
történő jelentkezés esetén.
3. A betegség,-baleset,-és poggyászbiztosítást a részvételi díjak nem tartalmazzák, de lehetőség van az
Eger Travel irodában több biztosító társaság biztosításából választani. A biztosítások megkötése önállóan
történik. Amennyiben az utas nem köt biztosítást, akkor betegségéből, balesetéből eredő összes felelősség
és költség őt terheli.
4. A szolgáltatás esedékessége előtt 30 napon belül történő megrendelés esetén a teljes részvételi díj
fizetendő.
5. A részvételi díjban nem szereplő egyéb összeget indulás előtt az irodánknál, illetve a célországban, a
helyszínen kell kifizetni (fakultatív programok, apartmanoknál kaució stb.).
6. Bel- vagy külföldi szállítási költségek, ideértve az üzemanyagköltségek, a valutaárfolyamok megváltozása,
valamint az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező
terhek (reptéri illeték, üdülőhelyi díj) változása miatt az Eger Travel a részvételi díjat –legkésőbb, az utazás
megkezdése előtt 20 nappal- felemelheti. Ha részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az utas az erről
kapott értesítéstől számított 8 napon belül elállhat a szerződéstől és a befizetett összeg részére teljes
egészében visszajár, vagy az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat
igényt, ha erre az utazási vállalkozónak lehetősége van.
7. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat (útlevél, vám, deviza, stb.)
betartani. Ezek elmulasztásából illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
8. Az Eger Travel az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az
utazási szerződéstől akkor, ha az Eger Travel által nem befolyásolható, el nem hárítható - az emberi életet
és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető olyan külső körülmény adódik – amelyet a szerződéskötés
idején nem láthatott előre, ill. csoportos utazások esetében a jelentkezők száma nem éri el az utazás
indításához szükséges minimum létszámot.
9. Az utazás megkezdése előtt legkorábban egy héttel Eger Travel vouchert ill. részvételi jegyet állít ki, mely
tartalmazza az igénybevételhez szükséges információkat.
10. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy
részére engedményezni. Az utas köteles erről az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni. Az
engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő
igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményezett egyetemlegesen felel
11. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor
elállhat,de ha az utazás megkezdése előtt 60 napon belüli lemondás, illetve hatósági elutasítás miatt nem
vesz részt az utazáson, az alábbi összegű költségátalányt kell megfizetnie: 60-36 nap közötti lemondás
esetén a teljes részvételi díj 10%-át, 35-21 nap közötti lemondás esetén a teljes részvételi díj 50%-át, 20-11
napon belül a részvételi díj 75%, 10 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 100%-át. Orvosilag
igazolt betegség miatt történő 60 napon belüli lemondás esetében is a fenti költségátalányt kell megfizetni,
kivéve az utazásképtelenség esetére szóló érvényes biztosítással rendelkezők részvételi díját, amely
megléte esetén a befizetett részvételi díjnak, ill. díjelőlegnek az önrésszel csökkentett része kerül a biztosító
által visszafizetésre. Menetrend szerinti járatokkal történő utazásnál, a kötbérmentes határidőn belüli
lemondás esetén a felmerülő közlekedési költségek az utast terhelik Repülővel történő utazás esetén, ha a
légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már megrendelésre/kiállításra kerültek, és annak
összegét a légitársaság nem adja vissza, ennek visszatérítését az utas sem követelheti az utazási
irodától. Amennyiben az utas a megrendelt szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját
elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból (pl. érvénytelen, lejárt, vagy az utazás kezdetéig el
nem készült útlevél, vagy vízum) nem veszi igénybe, az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett
részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ha az utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra
vonatkozó jogai megszűnnek. Ebben az esetben az Eger Travel a visszamondott helyeket újból értékesítheti.
12. Az Eger Travel a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha azokat a közreműködő -partner
iroda- útján teljesíti. Az Eger Travel a szerződésszegéssel járó kárt köteles megtéríteni, kivéve ha a nem
teljesítés vagy hibás teljesítés sem az Eger Travel, sem az általa igénybe vett közreműködő partner
magatartására nem vezethető vissza. Amennyiben az utazást vis major, háborús konfliktus,
terrorcselekmény, járvány, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti csapások, befolyásolják, az Eger Travel
fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát.
13. A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági
igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását
az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő
kárért felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének
tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az
utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve
azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.
14. Az Eger Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából, vagy
érdekkörében felmerült ok miatt nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást.
15. Az Eger Travel fenntartja a jogát a szálloda, szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a
programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.
16. Az ajánlatban, katalógusban, web oldalon feltüntetett szállodák kategóriái az illető ország előírásainak
felelnek meg és a magyar szabványtól eltérőek is lehetnek.
17. Az Eger Travel utazás előtt megmaradt helyeit üzletpolitikai okokból esetenként kedvezményes áron
értékesíti (last minute akció). Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak visszatérítés nem jár.
Az utazási feltételek az akciós ajánlatokra is érvényesek.
18.Az utazási szerződést, a katalógusban/ web oldalon lévő hasznos információkat az utas jelentkezéskor
elolvassa, és tudomásul vételét aláírásával igazolja. Amennyiben egy utas több személy részére rendeli meg
a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződést köt.
19. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn,
autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Eger Travel felelősséget nem vállal. Az utazás
során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
20. Az Eger Travel a 213/1996 ( XII.23.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségét teljesítve az Európai
Utazási Biztosító Zrt. kötött szerződést ( Címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel. 06 1 4523580 ) kötvény.
sz. : 29639-KE-01/2018. Eger Travel a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomagot
2017. július 1.-től nem értékesít.
21. Az Eger Travel által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket a felek igyekeznek békés úton
rendezni. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal
elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu),
miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános
utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest,
Pf.1.,http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) Felügyeleti szerv: BFKH Budapest Főváros
Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás – felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39..
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919
22. Az utas jelen okirat aláírásával elismeri, hogy –biztosítási díj megfizetése esetén– a biztosítási
feltételekről az ajánlott útról a tájékoztatást/katalógust valamint az utazási szerződés egy eredeti példányát
és annak mellékletét -amely tartalmazza az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás
igénybevételének idejét és helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését és a személyszállítás eszközét és a
célállomást- saját és útitársa nevében átvette. A biztosítás szerződés feltételei megtekinthetőek irodánkban
illetve a biztosító weboldalán. Eger Travel, mint adatkezelő tájékoztatja megrendelőt, hogy a szerződésben
megadott saját és utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok
adatfeldolgozásra átadásra kerülnek az EGER TRAVEL és szerződött Partnerek/ Tour Operátorok,
Biztosítók ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, könyvelési, adózási és IT feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói részére. A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk az EGER TRAVEL
honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
❏ Jelen szerződés aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az utazásszervező a részemre az alább megadott
e-mail címre a jövőben jelen hozzájárulásom visszavonásáig címzett marketing célú üzenetet küldjön:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏ Nem járulok hozzá, hogy az utazásszervező a részemre marketing célú üzenetet küldjön.
Nyilatkozat az Áfa törvény 206.§-a szerint
❏a szolgáltatást magánszemélyként utasként, nem adóalanyként veszi igénybe
❏adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
❏adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe
Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .